Job 31:20
אם לא ברכוני חלצו ומגז כבשי יתחמם׃
Proverbes 29:2
ברבות צדיקים ישמח העם ובמשל רשע יאנח עם׃
Luc 4:22
וכלם העידהו ותמהו על דברי חן אשר יצאו מפיהו ויאמרו הלא זה הוא בן יוסף׃
Luc 11:27
ויהי כדברו את הדברים האלה ואשה אחת מן העם נשאה את קולה ותאמר אליו אשרי הבטן אשר נשאתך והשדים אשר ינקת׃