Job 11:20
ועיני רשעים תכלינה ומנוס אבד מנהם ותקותם מפח נפש׃
Job 13:16
גם הוא לי לישועה כי לא לפניו חנף יבוא׃
Job 15:34
כי עדת חנף גלמוד ואש אכלה אהלי שחד׃
Job 20:5
כי רננת רשעים מקרוב ושמחת חנף עדי רגע׃
Job 31:3
הלא איד לעול ונכר לפעלי און׃
Esaïe 33:14
פחדו בציון חטאים אחזה רעדה חנפים מי יגור לנו אש אוכלה מי יגור לנו מוקדי עולם׃
Esaïe 33:15
הלך צדקות ודבר מישרים מאס בבצע מעשקות נער כפיו מתמך בשחד אטם אזנו משמע דמים ועצם עיניו מראות ברע׃
Matthieu 16:26
כי מה יועיל האדם כי יקנה את כל העולם ונפשו תשחת או מה יתן האדם פדיון נפשו׃
Matthieu 23:14
אוי לכם הסופרים והפרושים החנפים כי בלעים אתם את בתי האלמנות ומאריכים בתפלה למראה עין תחת זאת משפט על יתר תקחו׃
Marc 8:36
כי מה יסכן לאדם כי יקנה את כל העולם ונשחתה נפשו׃
Marc 8:37
או מה יתן איש פדיון נפשו׃
Luc 9:25
כי מה יועיל האדם כי יקנה את כל העולם ואבד והשחית את נפשו׃
Luc 12:20
והאלהים אמר לו אתה הכסיל בעצם הלילה הזה ידרשו ממך את נפשך ואשר הכינות לך למי יהיה׃
Luc 12:21
זה חלק האצר לו אצרות ולא יעשיר באלהים׃
1 Timothée 6:9
אבל המבקשים להעשיר יפלו בנסיון ובמוקשים וברב תאות סבלות ומשחיתות המשקיעות את האדם בשחת ובאבדון׃
1 Timothée 6:10
כי שרש כל הרעות אהבת הכסף ויש אשר ערגו לו ויסורו מן האמונה ויעציבו את נפשם במכאבים רבים׃
Jacques 5:1-3
1
הוי העשירים בכו והילילו על הצרות אשר תבאנה עליכם׃
2
עשרכם בלה ובגדיכם אכלם עש׃
3
זהבכם וכספכם כסתם חלאה והיתה חלאתם בכם לעדות ואכלה כמו אש את בשרכם אצרתם לכם אוצרות בקץ הימים׃