Job 13:7
הלאל תדברו עולה ולו תדברו רמיה׃
Job 34:6
על משפטי אכזב אנוש חצי בלי פשע׃
Jean 8:55
ולא ידעתם אתו ואני ידעתיו ואם אמר לא ידעתי אתו אהיה כזב כמוכם אבל ידעתיו ואת דברו שמרתי׃
2 Corinthiens 11:10
באמתו של המשיח אשר בי מעיד אני בכם כי תהלתי זאת לא תכלא ממני בגלילות אכיא׃