Job 15:21
קול פחדים באזניו בשלום שודד יבואנו׃
Job 18:11
סביב בעתהו בלהות והפיצהו לרגליו׃
Job 22:16
אשר קמטו ולא עת נהר יוצק יסודם׃
Psaumes 18:4
אפפוני חבלי מות ונחלי בליעל יבעתוני׃
Psaumes 42:7
תהום אל תהום קורא לקול צנוריך כל משבריך וגליך עלי עברו׃
Psaumes 69:14
הצילני מטיט ואל אטבעה אנצלה משנאי וממעמקי מים׃
Psaumes 69:15
אל תשטפני שבלת מים ואל תבלעני מצולה ואל תאטר עלי באר פיה׃
Jonas 2:3
ותשליכני מצולה בלבב ימים ונהר יסבבני כל משבריך וגליך עלי עברו׃
Job 20:23
יהי למלא בטנו ישלח בו חרון אפו וימטר עלימו בלחומו׃
Job 21:18
יהיו כתבן לפני רוח וכמץ גנבתו סופה׃
Exode 12:29
ויהי בחצי הלילה ויהוה הכה כל בכור בארץ מצרים מבכר פרעה הישב על כסאו עד בכור השבי אשר בבית הבור וכל בכור בהמה׃
2 Rois 19:35
ויהי בלילה ההוא ויצא מלאך יהוה ויך במחנה אשור מאה שמונים וחמשה אלף וישכימו בבקר והנה כלם פגרים מתים׃
Daniel 5:30
בה בליליא קטיל בלאשצר מלכא כשדיא׃