Job 21:11
ישלחו כצאן עויליהם וילדיהם ירקדון׃
Job 21:12
ישאו כתף וכנור וישמחו לקול עוגב׃
Deutéronome 28:32
בניך ובנתיך נתנים לעם אחר ועיניך ראות וכלות אליהם כל היום ואין לאל ידך׃
Deutéronome 28:41
בנים ובנות תוליד ולא יהיו לך כי ילכו בשבי׃
2 Rois 9:7
והכיתה את בית אחאב אדניך ונקמתי דמי עבדי הנביאים ודמי כל עבדי יהוה מיד איזבל׃
2 Rois 9:8
ואבד כל בית אחאב והכרתי לאחאב משתין בקיר ועצור ועזוב בישראל׃
2 Rois 10:6-10
6
ויכתב אליהם ספר שנית לאמר אם לי אתם ולקלי אתם שמעים קחו את ראשי אנשי בני אדניכם ובאו אלי כעת מחר יזרעאלה ובני המלך שבעים איש את גדלי העיר מגדלים אותם׃
7
ויהי כבא הספר אליהם ויקחו את בני המלך וישחטו שבעים איש וישימו את ראשיהם בדודים וישלחו אליו יזרעאלה׃
8
ויבא המלאך ויגד לו לאמר הביאו ראשי בני המלך ויאמר שימו אתם שני צברים פתח השער עד הבקר׃
9
ויהי בבקר ויצא ויעמד ויאמר אל כל העם צדקים אתם הנה אני קשרתי על אדני ואהרגהו ומי הכה את כל אלה׃
10
דעו אפוא כי לא יפל מדבר יהוה ארצה אשר דבר יהוה על בית אחאב ויהוה עשה את אשר דבר ביד עבדו אליהו׃
Ester 5:11
ויספר להם המן את כבוד עשרו ורב בניו ואת כל אשר גדלו המלך ואת אשר נשאו על השרים ועבדי המלך׃
Ester 9:5-10
5
ויכו היהודים בכל איביהם מכת חרב והרג ואבדן ויעשו בשנאיהם כרצונם׃
6
ובשושן הבירה הרגו היהודים ואבד חמש מאות איש׃
7
ואת פרשנדתא ואת דלפון ואת אספתא׃
8
ואת פורתא ואת אדליא ואת ארידתא׃
9
ואת פרמשתא ואת אריסי ואת ארדי ואת ויזתא׃
10
עשרת בני המן בן המדתא צרר היהודים הרגו ובבזה לא שלחו את ידם׃
Psaumes 109:13
יהי אחריתו להכרית בדור אחר ימח שמם׃
Osée 9:13
אפרים כאשר ראיתי לצור שתולה בנוה ואפרים להוציא אל הורג בניו׃
Osée 9:14
תן להם יהוה מה תתן תן להם רחם משכיל ושדים צמקים׃
Luc 23:29
כי הנה ימים באים ואמרו אשרי העקרות ואשרי המעים אשר לא ילדו והשדים אשר לא היניקו׃
1 Samuel 2:5
שבעים בלחם נשכרו ורעבים חדלו עד עקרה ילדה שבעה ורבת בנים אמללה׃