Job 20:29
זה חלק אדם רשע מאלהים ונחלת אמרו מאל׃
Job 31:3
הלא איד לעול ונכר לפעלי און׃
Psaumes 11:6
ימטר על רשעים פחים אש וגפרית ורוח זלעפות מנת כוסם׃
Ecclesiaste 8:13
וטוב לא יהיה לרשע ולא יאריך ימים כצל אשר איננו ירא מלפני אלהים׃
Esaïe 3:11
אוי לרשע רע כי גמול ידיו יעשה לו׃
2 Pierre 2:9
כי יודע יהוה להציל את חסידיו מנסיון ולחשך את הרשעים ליום המשפט להשיב גמולם להם׃
Job 15:20-35
20
כל ימי רשע הוא מתחולל ומספר שנים נצפנו לעריץ׃
21
קול פחדים באזניו בשלום שודד יבואנו׃
22
לא יאמין שוב מני חשך וצפו הוא אלי חרב׃
23
נדד הוא ללחם איה ידע כי נכון בידו יום חשך׃
24
יבעתהו צר ומצוקה תתקפהו כמלך עתיד לכידור׃
25
כי נטה אל אל ידו ואל שדי יתגבר׃
26
ירוץ אליו בצואר בעבי גבי מגניו׃
27
כי כסה פניו בחלבו ויעש פימה עלי כסל׃
28
וישכון ערים נכחדות בתים לא ישבו למו אשר התעתדו לגלים׃
29
לא יעשר ולא יקום חילו ולא יטה לארץ מנלם׃
30
לא יסור מני חשך ינקתו תיבש שלהבת ויסור ברוח פיו׃
31
אל יאמן בשו נתעה כי שוא תהיה תמורתו׃
32
בלא יומו תמלא וכפתו לא רעננה׃
33
יחמס כגפן בסרו וישלך כזית נצתו׃
34
כי עדת חנף גלמוד ואש אכלה אהלי שחד׃
35
הרה עמל וילד און ובטנם תכין מרמה׃
Job 20:19-29
19
כי רצץ עזב דלים בית גזל ולא יבנהו׃
20
כי לא ידע שלו בבטנו בחמודו לא ימלט׃
21
אין שריד לאכלו על כן לא יחיל טובו׃
22
במלאות שפקו יצר לו כל יד עמל תבואנו׃
23
יהי למלא בטנו ישלח בו חרון אפו וימטר עלימו בלחומו׃
24
יברח מנשק ברזל תחלפהו קשת נחושה׃
25
שלף ויצא מגוה וברק ממררתו יהלך עליו אמים׃
26
כל חשך טמון לצפוניו תאכלהו אש לא נפח ירע שריד באהלו׃
27
יגלו שמים עונו וארץ מתקוממה לו׃
28
יגל יבול ביתו נגרות ביום אפו׃
29
זה חלק אדם רשע מאלהים ונחלת אמרו מאל׃
Psaumes 12:5
משד עניים מאנקת אביונים עתה אקום יאמר יהוה אשית בישע יפיח לו׃
Proverbes 22:22
אל תגזל דל כי דל הוא ואל תדכא עני בשער׃
Proverbes 22:23
כי יהוה יריב ריבם וקבע את קבעיהם נפש׃
Malachie 3:5
וקרבתי אליכם למשפט והייתי עד ממהר במכשפים ובמנאפים ובנשבעים לשקר ובעשקי שכר שכיר אלמנה ויתום ומטי גר ולא יראוני אמר יהוה צבאות׃
Jacques 5:4-6
4
הנה שכר הפעלים אספי קציר שדתיכם אשר עשקתם צעק עליכם וצעקת הקוצרים באה באזני יהוה צבאות׃
5
התעדנתם בארץ והתענגתם והשמנתם את לבכם כמו ליום טבחה׃
6
הרשעתם והמתם את הצדיק והוא נענה לא יפתח פיו׃