Job 29:7-14
7
בצאתי שער עלי קרת ברחוב אכין מושבי׃
8
ראוני נערים ונחבאו וישישים קמו עמדו׃
9
שרים עצרו במלים וכף ישימו לפיהם׃
10
קול נגידים נחבאו ולשונם לחכם דבקה׃
11
כי אזן שמעה ותאשרני ועין ראתה ותעידני׃
12
כי אמלט עני משוע ויתום ולא עזר לו׃
13
ברכת אבד עלי תבא ולב אלמנה ארנן׃
14
צדק לבשתי וילבשני כמעיל וצניף משפטי׃
Job 29:20-14
Job 29:21-14
Job 30:1
ועתה שחקו עלי צעירים ממני לימים אשר מאסתי אבותם לשית עם כלבי צאני׃
Psaumes 49:16
אל תירא כי יעשר איש כי ירבה כבוד ביתו׃
Psaumes 49:17
כי לא במותו יקח הכל לא ירד אחריו כבודו׃
Psaumes 89:44
השבת מטהרו וכסאו לארץ מגרתה׃
Esaïe 61:6
ואתם כהני יהוה תקראו משרתי אלהינו יאמר לכם חיל גוים תאכלו ובכבודם תתימרו׃
Osée 9:11
אפרים כעוף יתעופף כבודם מלדה ומבטן ומהריון׃