Job 3:23
לגבר אשר דרכו נסתרה ויסך אלוה בעדו׃
Psaumes 88:8
הרחקת מידעי ממני שתני תועבות למו כלא ולא אצא׃
Lamentations 3:7
גדר בעדי ולא אצא הכביד נחשתי׃
Lamentations 3:9
גדר דרכי בגזית נתיבתי עוה׃
Osée 2:6
לכן הנני שך את דרכך בסירים וגדרתי את גדרה ונתיבותיה לא תמצא׃
Josué 24:7
ויצעקו אל יהוה וישם מאפל ביניכם ובין המצרים ויבא עליו את הים ויכסהו ותראינה עיניכם את אשר עשיתי במצרים ותשבו במדבר ימים רבים׃
Proverbes 4:19
דרך רשעים כאפלה לא ידעו במה יכשלו׃
Esaïe 50:10
מי בכם ירא יהוה שמע בקול עבדו אשר הלך חשכים ואין נגה לו יבטח בשם יהוה וישען באלהיו׃
Jérémie 13:16
תנו ליהוה אלהיכם כבוד בטרם יחשך ובטרם יתנגפו רגליכם על הרי נשף וקויתם לאור ושמה לצלמות ישית לערפל׃
Jérémie 23:12
לכן יהיה דרכם להם כחלקלקות באפלה ידחו ונפלו בה כי אביא עליהם רעה שנת פקדתם נאם יהוה׃
Jean 8:12
ויסף ישוע וידבר אליהם לאמר אני אור העולם כל ההלך אחרי לא יתהלך בחשכה כי אור החיים יהיה לו׃