Job 10:3
הטוב לך כי תעשק כי תמאס יגיע כפיך ועל עצת רשעים הופעת׃
Job 10:15-17
15
אם רשעתי אללי לי וצדקתי לא אשא ראשי שבע קלון וראה עניי׃
16
ויגאה כשחל תצודני ותשב תתפלא בי׃
17
תחדש עדיך נגדי ותרב כעשך עמדי חליפות וצבא עמי׃
Job 16:17-19
17
על לא חמס בכפי ותפלתי זכה׃
18
ארץ אל תכסי דמי ואל יהי מקום לזעקתי׃
19
גם עתה הנה בשמים עדי ושהדי במרומים׃
Job 21:27
הן ידעתי מחשבותיכם ומזמות עלי תחמסו׃
Psaumes 22:2
אלהי אקרא יומם ולא תענה ולילה ולא דומיה לי׃
Jérémie 20:8
כי מדי אדבר אזעק חמס ושד אקרא כי היה דבר יהוה לי לחרפה ולקלס כל היום׃
Lamentations 3:8
גם כי אזעק ואשוע שתם תפלתי׃
Habaquq 1:2
עד אנה יהוה שועתי ולא תשמע אזעק אליך חמס ולא תושיע׃
Habaquq 1:3
למה תראני און ועמל תביט ושד וחמס לנגדי ויהי ריב ומדון ישא׃
Job 9:32
כי לא איש כמני אעננו נבוא יחדו במשפט׃
Job 13:15-23
15
הן יקטלני לא איחל אך דרכי אל פניו אוכיח׃
16
גם הוא לי לישועה כי לא לפניו חנף יבוא׃
17
שמעו שמוע מלתי ואחותי באזניכם׃
18
הנה נא ערכתי משפט ידעתי כי אני אצדק׃
19
מי הוא יריב עמדי כי עתה אחריש ואגוע׃
20
אך שתים אל תעש עמדי אז מפניך לא אסתר׃
21
כפך מעלי הרחק ואמתך אל תבעתני׃
22
וקרא ואנכי אענה או אדבר והשיבני׃
23
כמה לי עונות וחטאות פשעי וחטאתי הדיעני׃
Job 16:21
ויוכח לגבר עם אלוה ובן אדם לרעהו׃
Job 23:3-7
3
מי יתן ידעתי ואמצאהו אבוא עד תכונתו׃
4
אערכה לפניו משפט ופי אמלא תוכחות׃
5
אדעה מלים יענני ואבינה מה יאמר לי׃
6
הברב כח יריב עמדי לא אך הוא ישם בי׃
7
שם ישר נוכח עמו ואפלטה לנצח משפטי׃
Job 31:35
מי יתן לי שמע לי הן תוי שדי יענני וספר כתב איש ריבי׃
Job 31:36
אם לא על שכמי אשאנו אענדנו עטרות לי׃
Job 34:5
כי אמר איוב צדקתי ואל הסיר משפטי׃
Job 40:8
האף תפר משפטי תרשיעני למען תצדק׃