Job 7:20
חטאתי מה אפעל לך נצר האדם למה שמתני למפגע לך ואהיה עלי למשא׃
Job 16:11-14
11
יסגירני אל אל עויל ועל ידי רשעים ירטני׃
12
שלו הייתי ויפרפרני ואחז בערפי ויפצפצני ויקימני לו למטרה׃
13
יסבו עלי רביו יפלח כליותי ולא יחמול ישפך לארץ מררתי׃
14
יפרצני פרץ על פני פרץ ירץ עלי כגבור׃
Psaumes 44:9-14
9
אף זנחת ותכלימנו ולא תצא בצבאותינו׃
10
תשיבנו אחור מני צר ומשנאינו שסו למו׃
11
תתננו כצאן מאכל ובגוים זריתנו׃
12
תמכר עמך בלא הון ולא רבית במחיריהם׃
13
תשימנו חרפה לשכנינו לעג וקלס לסביבותינו׃
14
תשימנו משל בגוים מנוד ראש בל אמים׃
Psaumes 66:10-12
10
כי בחנתנו אלהים צרפתנו כצרף כסף׃
11
הבאתנו במצודה שמת מועקה במתנינו׃
12
הרכבת אנוש לראשנו באנו באש ובמים ותוציאנו לרויה׃
Job 18:8-10
8
כי שלח ברשת ברגליו ועל שבכה יתהלך׃
9
יאחז בעקב פח יחזק עליו צמים׃
10
טמון בארץ חבלו ומלכדתו עלי נתיב׃
Lamentations 1:12
לוא אליכם כל עברי דרך הביטו וראו אם יש מכאוב כמכאבי אשר עולל לי אשר הוגה יהוה ביום חרון אפו׃
Lamentations 1:13
ממרום שלח אש בעצמתי וירדנה פרש רשת לרגלי השיבני אחור נתנני שממה כל היום דוה׃
Ezechiel 12:13
ופרשתי את רשתי עליו ונתפש במצודתי והבאתי אתו בבלה ארץ כשדים ואותה לא יראה ושם ימות׃
Ezechiel 32:3
כה אמר אדני יהוה ופרשתי עליך את רשתי בקהל עמים רבים והעלוך בחרמי׃
Osée 7:12
כאשר ילכו אפרוש עליהם רשתי כעוף השמים אורידם איסרם כשמע לעדתם׃