Psaumes 35:26
יבשו ויחפרו יחדו שמחי רעתי ילבשו בשת וכלמה המגדילים עלי׃
Psaumes 38:16
כי אמרתי פן ישמחו לי במוט רגלי עלי הגדילו׃
Psaumes 41:11
בזאת ידעתי כי חפצת בי כי לא יריע איבי עלי׃
Psaumes 55:12
כי לא אויב יחרפני ואשא לא משנאי עלי הגדיל ואסתר ממנו׃
Michée 7:8
אל תשמחי איבתי לי כי נפלתי קמתי כי אשב בחשך יהוה אור לי׃
Sophonie 2:10
זאת להם תחת גאונם כי חרפו ויגדלו על עם יהוה צבאות׃
Zacharie 12:7
והושיע יהוה את אהלי יהודה בראשנה למען לא תגדל תפארת בית דויד ותפארת ישב ירושלם על יהודה׃
1 Samuel 1:6
וכעסתה צרתה גם כעס בעבור הרעמה כי סגר יהוה בעד רחמה׃
Néhémie 1:3
ויאמרו לי הנשארים אשר נשארו מן השבי שם במדינה ברעה גדלה ובחרפה וחומת ירושלם מפרצת ושעריה נצתו באש׃
Esaïe 4:1
והחזיקו שבע נשים באיש אחד ביום ההוא לאמר לחמנו נאכל ושמלתנו נלבש רק יקרא שמך עלינו אסף חרפתנו׃
Luc 1:25
ככה עשה לי יהוה בימי פקדו אותי לאסף את חרפתי בתוך בני אדם׃
Luc 13:2-4
2
ויען ישוע ויאמר אליהם החשבים אתם כי הגלילים האלה היו חטאים מכל אנשי הגליל על אשר באה כזאת עליהם׃
3
לא כי אמר אני לכם אם לא תשובו תאבדו כלכם גם אתם׃
4
או שמנה העשר ההם אשר נפל עליהם המגדל בשלח וימיתם החשבים אתם כי היו אשמים מכל האנשים הישבים בירושלים׃
Jean 9:2
וישאלו אתו תלמידיו לאמר רבי מי הוא אשר חטא הזה אם ילדיו כי נולד עור׃
Jean 9:34
ויענו ויאמרו אליו הן בחטאים נולדת כלך ואתה תלמדנו ויהדפהו החוצה׃