Job 11:3-6
3
בדיך מתים יחרישו ותלעג ואין מכלם׃
4
ותאמר זך לקחי ובר הייתי בעיניך׃
5
ואולם מי יתן אלוה דבר ויפתח שפתיו עמך׃
6
ויגד לך תעלמות חכמה כי כפלים לתושיה ודע כי ישה לך אלוה מעונך׃
2 Samuel 24:17
ויאמר דוד אל יהוה בראתו את המלאך המכה בעם ויאמר הנה אנכי חטאתי ואנכי העויתי ואלה הצאן מה עשו תהי נא ידך בי ובבית אבי׃
Proverbes 9:12
אם חכמת חכמת לך ולצת לבדך תשא׃
Ezechiel 18:4
הן כל הנפשות לי הנה כנפש האב וכנפש הבן לי הנה הנפש החטאת היא תמות׃
2 Corinthiens 5:10
כי כלנו עתידים להראות לפני כסא דין המשיח למען יקבל איש ואיש כפי פעלו בחיי גופו אם טוב ואם רע׃
Galates 6:5
כי כל איש את משאו ישא׃