Génèse 31:7
ואביכן התל בי והחלף את משכרתי עשרת מנים ולא נתנו אלהים להרע עמדי׃
Lévitique 26:26
בשברי לכם מטה לחם ואפו עשר נשים לחמכם בתנור אחד והשיבו לחמכם במשקל ואכלתם ולא תשבעו׃
Nombres 14:22
כי כל האנשים הראים את כבדי ואת אתתי אשר עשיתי במצרים ובמדבר וינסו אתי זה עשר פעמים ולא שמעו בקולי׃
Néhémie 4:12
ויהי כאשר באו היהודים הישבים אצלם ויאמרו לנו עשר פעמים מכל המקמות אשר תשובו עלינו׃
Daniel 1:20
וכל דבר חכמת בינה אשר בקש מהם המלך וימצאם עשר ידות על כל החרטמים האשפים אשר בכל מלכותו׃
Job 4:6-11
6
הלא יראתך כסלתך תקותך ותם דרכיך׃
7
זכר נא מי הוא נקי אבד ואיפה ישרים נכחדו׃
8
כאשר ראיתי חרשי און וזרעי עמל יקצרהו׃
9
מנשמת אלוה יאבדו ומרוח אפו יכלו׃
10
שאגת אריה וקול שחל ושני כפירים נתעו׃
11
ליש אבד מבלי טרף ובני לביא יתפרדו׃
Job 5:3
אני ראיתי אויל משריש ואקוב נוהו פתאם׃
Job 5:4
ירחקו בניו מישע וידכאו בשער ואין מציל׃
Job 8:4-6
4
אם בניך חטאו לו וישלחם ביד פשעם׃
5
אם אתה תשחר אל אל ואל שדי תתחנן׃
6
אם זך וישר אתה כי עתה יעיר עליך ושלם נות צדקך׃
Job 11:3
בדיך מתים יחרישו ותלעג ואין מכלם׃
Job 11:14
אם און בידך הרחיקהו ואל תשכן באהליך עולה׃
Job 15:4-6
4
אף אתה תפר יראה ותגרע שיחה לפני אל׃
5
כי יאלף עונך פיך ותבחר לשון ערומים׃
6
ירשיעך פיך ולא אני ושפתיך יענו בך׃
Job 15:11-6
Job 15:12-6
Job 18:4-21
4
טרף נפשו באפו הלמענך תעזב ארץ ויעתק צור ממקמו׃
5
גם אור רשעים ידעך ולא יגה שביב אשו׃
6
אור חשך באהלו ונרו עליו ידעך׃
7
יצרו צעדי אונו ותשליכהו עצתו׃
8
כי שלח ברשת ברגליו ועל שבכה יתהלך׃
9
יאחז בעקב פח יחזק עליו צמים׃
10
טמון בארץ חבלו ומלכדתו עלי נתיב׃
11
סביב בעתהו בלהות והפיצהו לרגליו׃
12
יהי רעב אנו ואיד נכון לצלעו׃
13
יאכל בדי עורו יאכל בדיו בכור מות׃
14
ינתק מאהלו מבטחו ותצעדהו למלך בלהות׃
15
תשכון באהלו מבלי לו יזרה על נוהו גפרית׃
16
מתחת שרשיו יבשו וממעל ימל קצירו׃
17
זכרו אבד מני ארץ ולא שם לו על פני חוץ׃
18
יהדפהו מאור אל חשך ומתבל ינדהו׃
19
לא נין לו ולא נכד בעמו ואין שריד במגוריו׃
20
על יומו נשמו אחרנים וקדמנים אחזו שער׃
21
אך אלה משכנות עול וזה מקום לא ידע אל׃
Job 19:17
רוחי זרה לאשתי וחנתי לבני בטני׃
Génèse 42:7
וירא יוסף את אחיו ויכרם ויתנכר אליהם וידבר אתם קשות ויאמר אלהם מאין באתם ויאמרו מארץ כנען לשבר אכל׃
Psaumes 69:8
מוזר הייתי לאחי ונכרי לבני אמי׃