Job 13:7-11
7
הלאל תדברו עולה ולו תדברו רמיה׃
8
הפניו תשאון אם לאל תריבון׃
9
הטוב כי יחקר אתכם אם כהתל באנוש תהתלו בו׃
10
הוכח יוכיח אתכם אם בסתר פנים תשאון׃
11
הלא שאתו תבעת אתכם ופחדו יפל עליכם׃
Romains 13:1-4
1
כל נפש תכנע לגדלת הרשיות כי אין רשות כי אם מאת האלהים והרשיות הנמצאות על יד אלהים נתמנו׃
2
לכן כל המתקומם לרשות מרד הוא בצווי האלהים והמרדים ישאו את דינם׃
3
כי השליטים אינם לפחד למעשים הטובים כי אם להרעים ועל כן אם רצונך שלא תירא מן הרשות עשה הטוב והיה לך שבח ממנה׃
4
כי משמשת אלהים היא לטוב לך אך אם הרע תעשה ירא כי לא לחנם חגרת חרב היא כי משמשת אלהים היא נקמת בקצף מכל עשה הרע׃
Psaumes 58:10
ישמח צדיק כי חזה נקם פעמיו ירחץ בדם הרשע׃
Psaumes 58:11
ויאמר אדם אך פרי לצדיק אך יש אלהים שפטים בארץ׃
Ecclesiaste 11:9
שמח בחור בילדותיך ויטיבך לבך בימי בחורותך והלך בדרכי לבך ובמראי עיניך ודע כי על כל אלה יביאך האלהים במשפט׃
Matthieu 7:1
אל תשפטו למען לא תשפטו׃
Matthieu 7:2
כי במשפט אשר אתם שפטים בו תשפטו ובמדה אשר אתם מדדים בה ימד לכם׃
Jacques 4:11
אחי אל תחרפו איש את רעהו המחרף את רעהו ודן את אחיו הוא מחרף את התורה ודן את התורה ואם תדין את התורה אינך עשה התורה כי אם שפטה׃
Jacques 4:12
אחד הוא המחקק אשר יכול להושיע ולאבד ומי אתה כי תדין את עמיתך׃