Job 19:22
למה תרדפני כמו אל ומבשרי לא תשבעו׃
Psaumes 69:26
כי אתה אשר הכית רדפו ואל מכאוב חלליך יספרו׃
1 Rois 14:13
וספדו לו כל ישראל וקברו אתו כי זה לבדו יבא לירבעם אל קבר יען נמצא בו דבר טוב אל יהוה אלהי ישראל בבית ירבעם׃