Job 10:16
ויגאה כשחל תצודני ותשב תתפלא בי׃
Job 16:13
יסבו עלי רביו יפלח כליותי ולא יחמול ישפך לארץ מררתי׃
Job 16:14
יפרצני פרץ על פני פרץ ירץ עלי כגבור׃
Psaumes 69:26
כי אתה אשר הכית רדפו ואל מכאוב חלליך יספרו׃
Job 2:5
אולם שלח נא ידך וגע אל עצמו ואל בשרו אם לא אל פניך יברכך׃
Job 31:31
אם לא אמרו מתי אהלי מי יתן מבשרו לא נשבע׃
Esaïe 51:23
ושמתיה ביד מוגיך אשר אמרו לנפשך שחי ונעברה ותשימי כארץ גוך וכחוץ לעברים׃
Michée 3:3
ואשר אכלו שאר עמי ועורם מעליהם הפשיטו ואת עצמתיהם פצחו ופרשו כאשר בסיר וכבשר בתוך קלחת׃