Job 6:14
למס מרעהו חסד ויראת שדי יעזוב׃
Romains 12:15
שמחו עם השמחים ובכו עם הבכים׃
1 Corinthiens 12:26
ואם יכאב אבר אחד יכאבו אתו כל האברים ואם יכבד אבד אחד ישמחו אתו כל האברים׃
Hébreux 13:3
זכרו את האסורים כאלו אתם אסורים עמהם ואת הנלחצים באשר גם אתם בבשר׃
Job 1:11
ואולם שלח נא ידך וגע בכל אשר לו אם לא על פניך יברכך׃
Job 2:5
אולם שלח נא ידך וגע אל עצמו ואל בשרו אם לא אל פניך יברכך׃
Job 2:10
ויאמר אליה כדבר אחת הנבלות תדברי גם את הטוב נקבל מאת האלהים ואת הרע לא נקבל בכל זאת לא חטא איוב בשפתיו׃
Job 6:4
כי חצי שדי עמדי אשר חמתם שתה רוחי בעותי אלוה יערכוני׃
Psaumes 38:2
כי חציך נחתו בי ותנחת עלי ידך׃