Job 30:30
עורי שחר מעלי ועצמי חרה מני חרב׃
Job 33:19-22
19
והוכח במכאוב על משכבו וריב עצמיו אתן׃
20
וזהמתו חיתו לחם ונפשו מאכל תאוה׃
21
יכל בשרו מראי ושפי עצמותיו לא ראו׃
22
ותקרב לשחת נפשו וחיתו לממתים׃
Psaumes 22:14-17
14
כמים נשפכתי והתפרדו כל עצמותי היה לבי כדונג נמס בתוך מעי׃
15
יבש כחרש כחי ולשוני מדבק מלקוחי ולעפר מות תשפתני׃
16
כי סבבוני כלבים עדת מרעים הקיפוני כארי ידי ורגלי׃
17
אספר כל עצמותי המה יביטו יראו בי׃
Psaumes 32:3
כי החרשתי בלו עצמי בשאגתי כל היום׃
Psaumes 32:4
כי יומם ולילה תכבד עלי ידך נהפך לשדי בחרבני קיץ סלה׃
Psaumes 38:3
אין מתם בבשרי מפני זעמך אין שלום בעצמי מפני חטאתי׃
Psaumes 102:3
כי כלו בעשן ימי ועצמותי כמו קד נחרו׃
Psaumes 102:5
מקול אנחתי דבקה עצמי לבשרי׃
Lamentations 4:8
חשך משחור תארם לא נכרו בחוצות צפד עורם על עצמם יבש היה כעץ׃
Job 2:4-6
4
ויען השטן את יהוה ויאמר עור בעד עור וכל אשר לאיש יתן בעד נפשו׃
5
אולם שלח נא ידך וגע אל עצמו ואל בשרו אם לא אל פניך יברכך׃
6
ויאמר יהוה אל השטן הנו בידך אך את נפשו שמר׃
Job 7:5
לבש בשרי רמה וגיש עפר עורי רגע וימאס׃
Lamentations 3:4
בלה בשרי ועורי שבר עצמותי׃
Lamentations 5:10
עורנו כתנור נכמרו מפני זלעפות רעב׃