Job 8:2
עד אן תמלל אלה ורוח כביר אמרי פיך׃
Job 18:2
עד אנה תשימון קנצי למלין תבינו ואחר נדבר׃
Psaumes 13:1
למנצח מזמור לדוד עד אנה יהוה תשכחני נצח עד אנה תסתיר את פניך ממני׃
Apocalypse 6:10
ויזעקו בקול גדול ויאמרו עד מתי אדני הקדוש והאמתי לא תשפט ולא תקום את דמינו מישבי הארץ׃
Job 27:2
חי אל הסיר משפטי ושדי המר נפשי׃
Juges 16:16
ויהי כי הציקה לו בדבריה כל הימים ותאלצהו ותקצר נפשו למות׃
Psaumes 6:2
חנני יהוה כי אמלל אני רפאני יהוה כי נבהלו עצמי׃
Psaumes 6:3
ונפשי נבהלה מאד ואת יהוה עד מתי׃
Psaumes 42:10
ברצח בעצמותי חרפוני צוררי באמרם אלי כל היום איה אלהיך׃
2 Pierre 2:7
ויצל את לוט הצדיק אשר הלאוהו אנשי בליעל ההם בדרך זמתם׃
2 Pierre 2:8
כי הצדיק הזה בשבתו בתוכם האדיב את נפשו הישרה יום יום בראותו ובשמעו מעשי רשעם׃
Psaumes 55:21
חלקו מחמאת פיו וקרב לבו רכו דבריו משמן והמה פתחות׃
Psaumes 59:7
הנה יביעון בפיהם חרבות בשפתותיהם כי מי שמע׃
Psaumes 64:3
אשר שננו כחרב לשונם דרכו חצם דבר מר׃
Proverbes 12:18
יש בוטה כמדקרות חרב ולשון חכמים מרפא׃
Proverbes 18:21
מות וחיים ביד לשון ואהביה יאכל פריה׃
Jacques 3:6-8
6
כן הלשון נצבת בין אברינו המגאלת את כל הגוף ומלהטת את גלגל הויתנו והיא להוטה באש גיהנם׃
7
כי מין כל בהמה ועוף ורמש וחיות הים יכבש ונכבשים הם על ידי מין האדם׃
8
אבל הלשון אין אדם יכל לכבשה אין מעצור לרעה הזאת וסם המות מלאה׃