Job 2:9
ותאמר לו אשתו עדך מחזיק בתמתך ברך אלהים ומת׃
Job 2:10
ויאמר אליה כדבר אחת הנבלות תדברי גם את הטוב נקבל מאת האלהים ואת הרע לא נקבל בכל זאת לא חטא איוב בשפתיו׃
Job 17:1
רוחי חבלה ימי נזעכו קברים לי׃