Psaumes 38:11
אהבי ורעי מנגד נגעי יעמדו וקרובי מרחק עמדו׃
Proverbes 18:24
איש רעים להתרעע ויש אהב דבק מאח׃
Michée 7:5
אל תאמינו ברע אל תבטחו באלוף משכבת חיקך שמר פתחי פיך׃
Michée 7:6
כי בן מנבל אב בת קמה באמה כלה בחמתה איבי איש אנשי ביתו׃
Matthieu 10:21
והיה אח ימסר את אחיו למות ואב ימסר את בנו וקמו בנים באבותם וימיתו אותם׃
2 Samuel 16:23
ועצת אחיתפל אשר יעץ בימים ההם כאשר ישאל בדבר האלהים כן כל עצת אחיתפל גם לדוד גם לאבשלם׃
Psaumes 55:12-14
12
כי לא אויב יחרפני ואשא לא משנאי עלי הגדיל ואסתר ממנו׃
13
ואתה אנוש כערכי אלופי ומידעי׃
14
אשר יחדו נמתיק סוד בבית אלהים נהלך ברגש׃
Jérémie 20:10
כי שמעתי דבת רבים מגור מסביב הגידו ונגידנו כל אנוש שלומי שמרי צלעי אולי יפתה ונוכלה לו ונקחה נקמתנו ממנו׃
Jean 13:18
לא על כלכם דברתי יודע אני את אשר בחרתי בהם אך למען ימלא הכתוב אוכל לחמי הגדיל עלי עקב׃