Psaumes 31:11
מכל צררי הייתי חרפה ולשכני מאד ופחד למידעי ראי בחוץ נדדו ממני׃
Psaumes 38:11
אהבי ורעי מנגד נגעי יעמדו וקרובי מרחק עמדו׃
Psaumes 69:8
מוזר הייתי לאחי ונכרי לבני אמי׃
Psaumes 69:20
חרפה שברה לבי ואנושה ואקוה לנוד ואין ולמנחמים ולא מצאתי׃
Psaumes 88:8
הרחקת מידעי ממני שתני תועבות למו כלא ולא אצא׃
Psaumes 88:18
הרחקת ממני אהב ורע מידעי מחשך׃
Matthieu 26:56
וכל זאת היתה למלאת כתבי הנביאים אז עזבוהו התלמידים כלם וינוסו׃
2 Timothée 4:16
בהתנצלותי הראשונה לא היה איש לעזרני כי כלם עזבוני אל יחשב להם עון׃
Job 6:21-23
21
כי עתה הייתם לא תראו חתת ותיראו׃
22
הכי אמרתי הבו לי ומכחכם שחדו בעדי׃
23
ומלטוני מיד צר ומיד עריצים תפדוני׃