Deutéronome 32:22
כי אש קדחה באפי ותיקד עד שאול תחתית ותאכל ארץ ויבלה ותלהט מוסדי הרים׃
Psaumes 89:46
עד מה יהוה תסתר לנצח תבער כמו אש חמתך׃
Psaumes 90:7
כי כלינו באפך ובחמתך נבהלנו׃
Job 13:24
למה פניך תסתיר ותחשבני לאויב לך׃
Job 16:9
אפו טרף וישטמני חרק עלי בשניו צרי ילטוש עיניו לי׃
Job 33:10
הן תנואות עלי ימצא יחשבני לאויב לו׃
Lamentations 2:5
היה אדני כאויב בלע ישראל בלע כל ארמנותיה שחת מבצריו וירב בבת יהודה תאניה ואניה׃