Job 1:13-19
13
ויהי היום ובניו ובנתיו אכלים ושתים יין בבית אחיהם הבכור׃
14
ומלאך בא אל איוב ויאמר הבקר היו חרשות והאתנות רעות על ידיהם׃
15
ותפל שבא ותקחם ואת הנערים הכו לפי חרב ואמלטה רק אני לבדי להגיד לך׃
16
עוד זה מדבר וזה בא ויאמר אש אלהים נפלה מן השמים ותבער בצאן ובנערים ותאכלם ואמלטה רק אני לבדי להגיד לך׃
17
עוד זה מדבר וזה בא ויאמר כשדים שמו שלשה ראשים ויפשטו על הגמלים ויקחום ואת הנערים הכו לפי חרב ואמלטה רק אני לבדי להגיד לך׃
18
עד זה מדבר וזה בא ויאמר בניך ובנותיך אכלים ושתים יין בבית אחיהם הבכור׃
19
והנה רוח גדולה באה מעבר המדבר ויגע בארבע פנות הבית ויפל על הנערים וימותו ואמלטה רק אני לבדי להגיד לך׃
Job 2:7
ויצא השטן מאת פני יהוה ויך את איוב בשחין רע מכף רגלו עד קדקדו׃
Psaumes 88:13-18
13
ואני אליך יהוה שועתי ובבקר תפלתי תקדמך׃
14
למה יהוה תזנח נפשי תסתיר פניך ממני׃
15
עני אני וגוע מנער נשאתי אמיך אפונה׃
16
עלי עברו חרוניך בעותיך צמתותני׃
17
סבוני כמים כל היום הקיפו עלי יחד׃
18
הרחקת ממני אהב ורע מידעי מחשך׃
Lamentations 2:5
היה אדני כאויב בלע ישראל בלע כל ארמנותיה שחת מבצריו וירב בבת יהודה תאניה ואניה׃
Lamentations 2:6
ויחמס כגן שכו שחת מועדו שכח יהוה בציון מועד ושבת וינאץ בזעם אפו מלך וכהן׃
2 Corinthiens 4:8
נחלצים אנחנו בכל ולא נדכאים דאגים ולא נואשים׃
2 Corinthiens 4:9
נרדפים ולא נטושים משלכים ולא אבדים׃
Job 17:11
ימי עברו זמתי נתקו מורשי לבבי׃
Psaumes 102:11
ימי כצל נטוי ואני כעשב איבש׃
Job 6:11
מה כחי כי איחל ומה קצי כי אאריך נפשי׃
Job 8:13-18
13
כן ארחות כל שכחי אל ותקות חנף תאבד׃
14
אשר יקוט כסלו ובית עכביש מבטחו׃
15
ישען על ביתו ולא יעמד יחזיק בו ולא יקום׃
16
רטב הוא לפני שמש ועל גנתו ינקתו תצא׃
17
על גל שרשיו יסבכו בית אבנים יחזה׃
18
אם יבלענו ממקומו וכחש בו לא ראיתיך׃
Job 17:15
ואיה אפו תקותי ותקותי מי ישורנה׃
Job 24:20
ישכחהו רחם מתקו רמה עוד לא יזכר ותשבר כעץ עולה׃
Psaumes 37:35
ראיתי רשע עריץ ומתערה כאזרח רענן׃
Psaumes 37:36
ויעבר והנה איננו ואבקשהו ולא נמצא׃