Job 18:13
יאכל בדי עורו יאכל בדיו בכור מות׃
Job 18:14
ינתק מאהלו מבטחו ותצעדהו למלך בלהות׃
Job 33:18-28
18
יחשך נפשו מני שחת וחיתו מעבר בשלח׃
19
והוכח במכאוב על משכבו וריב עצמיו אתן׃
20
וזהמתו חיתו לחם ונפשו מאכל תאוה׃
21
יכל בשרו מראי ושפי עצמותיו לא ראו׃
22
ותקרב לשחת נפשו וחיתו לממתים׃
23
אם יש עליו מלאך מליץ אחד מני אלף להגיד לאדם ישרו׃
24
ויחננו ויאמר פדעהו מרדת שחת מצאתי כפר׃
25
רטפש בשרו מנער ישוב לימי עלומיו׃
26
יעתר אל אלוה וירצהו וירא פניו בתרועה וישב לאנוש צדקתו׃
27
ישר על אנשים ויאמר חטאתי וישר העויתי ולא שוה לי׃
28
פדה נפשי מעבר בשחת וחיתי באור תראה׃
Psaumes 88:4-8
4
נחשבתי עם יורדי בור הייתי כגבר אין איל׃
5
במתים חפשי כמו חללים שכבי קבר אשר לא זכרתם עוד והמה מידך נגזרו׃
6
שתני בבור תחתיות במחשכים במצלות׃
7
עלי סמכה חמתך וכל משבריך ענית סלה׃
8
הרחקת מידעי ממני שתני תועבות למו כלא ולא אצא׃
Psaumes 143:7
מהר ענני יהוה כלתה רוחי אל תסתר פניך ממני ונמשלתי עם ירדי בור׃
Esaïe 38:17
הנה לשלום מר לי מר ואתה חשקת נפשי משחת בלי כי השלכת אחרי גוך כל חטאי׃
Esaïe 38:18
כי לא שאול תודך מות יהללך לא ישברו יורדי בור אל אמתך׃
Jonas 2:6
לקצבי הרים ירדתי הארץ ברחיה בעדי לעולם ותעל משחת חיי יהוה אלהי׃
Job 3:17-19
17
שם רשעים חדלו רגז ושם ינוחו יגיעי כח׃
18
יחד אסירים שאננו לא שמעו קול נגש׃
19
קטן וגדול שם הוא ועבד חפשי מאדניו׃
Ezechiel 37:11
ויאמר אלי בן אדם העצמות האלה כל בית ישראל המה הנה אמרים יבשו עצמותינו ואבדה תקותנו נגזרנו לנו׃
2 Corinthiens 1:9
ואנחנו בלבבנו חרצנו לנו את המות למען לא נהיה בטחים בנפשנו כי אם באלהים המחיה את המתים׃