Job 21:32
והוא לקברות יובל ועל גדיש ישקוד׃
Job 21:33
מתקו לו רגבי נחל ואחריו כל אדם ימשוך ולפניו אין מספר׃
Psaumes 16:10
כי לא תעזב נפשי לשאול לא תתן חסידך לראות שחת׃
Psaumes 49:9
ויחי עוד לנצח לא יראה השחת׃
Actes 2:27-31
27
כי לא תעזב נפשי לשאול לא תתן חסידך לראות שחת׃
28
תודיעני ארחות חיים שבע שמחות את פניך׃
29
אנשים אחים הניחו לי ואדברה באזני כלכם על דוד אבינו אשר גם מת גם נקבר וקבורתו אתנו היא עד היום הזה׃
30
והוא בהיותו נביא ומדעתו את השבועה אשר נשבע לו האלהים להקים את המשיח כפי הבשר מפרי חלציו להושיבו על כסאו׃
31
לכן בחזותו מראש דבר על תקומת המשיח כי לא נעזבה נפשו לשאול וגם בשרו לא ראה שחת׃
Actes 13:34-37
34
ועל אשר הקים אתו מן המתים לבלתי שוב עוד לשחת כה אמר אתן לכם חסדי דוד הנאמנים׃
35
על כן הוא אמר גם במקום אחר לא תתן חסידך לראות שחת׃
36
כי דוד גוע אחרי שרתו בדורו לעצת האלהים ויאסף אל אבותיו וירא את השחת׃
37
ואשר האלהים הקים אותו הוא לא ראה השחת׃
1 Corinthiens 15:42
וכן גם בתחיה המתים הן יזרע בכליון ויקום בלא כליון׃
1 Corinthiens 15:53
כי מה שעתה לכליון לבוש ילבש אל כליון ואמר ימות יבוש ילבש אל מות׃
1 Corinthiens 15:54
וכשילבש מה שעתה לכליון אל כליון ומה שעתה למות ילבש אל מות אז יהיה דבר הכתוב בלע המות לנצח׃
Job 19:26
ואחר עורי נקפו זאת ומבשרי אחזה אלוה׃
Job 24:20
ישכחהו רחם מתקו רמה עוד לא יזכר ותשבר כעץ עולה׃
Esaïe 14:11
הורד שאול גאונך המית נבליך תחתיך יצע רמה ומכסיך תולעה׃