Job 14:14
אם ימות גבר היחיה כל ימי צבאי איחל עד בוא חליפתי׃
Psaumes 27:14
קוה אל יהוה חזק ויאמץ לבך וקוה אל יהוה׃
Lamentations 3:25
טוב יהוה לקוו לנפש תדרשנו׃
Lamentations 3:26
טוב ויחיל ודומם לתשועת יהוה׃
Job 17:1
רוחי חבלה ימי נזעכו קברים לי׃
Job 10:21
בטרם אלך ולא אשוב אל ארץ חשך וצלמות׃
Job 10:22
ארץ עפתה כמו אפל צלמות ולא סדרים ותפע כמו אפל׃
Job 30:23
כי ידעתי מות תשיבני ובית מועד לכל חי׃
Psaumes 139:8
אם אסק שמים שם אתה ואציעה שאול הנך׃
Esaïe 57:2
יבוא שלום ינוחו על משכבותם הלך נכחו׃