Job 6:29
שבו נא אל תהי עולה ושבי עוד צדקי בה׃
Malachie 3:18
ושבתם וראיתם בין צדיק לרשע בין עבד אלהים לאשר לא עבדו׃
Job 17:4
כי לבם צפנת משכל על כן לא תרמם׃
Job 15:9
מה ידעת ולא נדע תבין ולא עמנו הוא׃
Job 32:9
לא רבים יחכמו וזקנים יבינו משפט׃
Job 42:7
ויהי אחר דבר יהוה את הדברים האלה אל איוב ויאמר יהוה אל אליפז התימני חרה אפי בך ובשני רעיך כי לא דברתם אלי נכונה כעבדי איוב׃
1 Corinthiens 1:20
איה חכם איה ספר איה דרש העולם הזה הלא סכל האלהים את חכמת העולם הזה׃
1 Corinthiens 6:5
לבשתכם אמר אני את זאת הכי אין בכם חכם אחד שיוכל להוכיח בין איש לאחיו׃