Job 10:16
ויגאה כשחל תצודני ותשב תתפלא בי׃
Job 10:17
תחדש עדיך נגדי ותרב כעשך עמדי חליפות וצבא עמי׃
Job 18:4
טרף נפשו באפו הלמענך תעזב ארץ ויעתק צור ממקמו׃
Psaumes 50:22
בינו נא זאת שכחי אלוה פן אטרף ואין מציל׃
Lamentations 3:10
דב ארב הוא לי אריה במסתרים׃
Osée 5:14
כי אנכי כשחל לאפרים וככפיר לבית יהודה אני אני אטרף ואלך אשא ואין מציל׃
Psaumes 35:16
בחנפי לעגי מעוג חרק עלי שנימו׃
Psaumes 37:12
זמם רשע לצדיק וחרק עליו שניו׃
Lamentations 2:16
פצו עליך פיהם כל אויביך שרקו ויחרקו שן אמרו בלענו אך זה היום שקוינהו מצאנו ראינו׃
Job 13:24
למה פניך תסתיר ותחשבני לאויב לך׃
Job 13:27
ותשם בסד רגלי ותשמור כל ארחותי על שרשי רגלי תתחקה׃
Job 19:11
ויחר עלי אפו ויחשבני לו כצריו׃
Michée 7:8
אל תשמחי איבתי לי כי נפלתי קמתי כי אשב בחשך יהוה אור לי׃