Job 3:17
שם רשעים חדלו רגז ושם ינוחו יגיעי כח׃
Job 7:3
כן הנחלתי לי ירחי שוא ולילות עמל מנו לי׃
Job 7:16
מאסתי לא לעלם אחיה חדל ממני כי הבל ימי׃
Job 10:1
נקטה נפשי בחיי אעזבה עלי שיחי אדברה במר נפשי׃
Psaumes 6:6
יגעתי באנחתי אשחה בכל לילה מטתי בדמעתי ערשי אמסה׃
Psaumes 6:7
עששה מכעס עיני עתקה בכל צוררי׃
Proverbes 3:11
מוסר יהוה בני אל תמאס ואל תקץ בתוכחתו׃
Proverbes 3:12
כי את אשר יאהב יהוה יוכיח וכאב את בן ירצה׃
Esaïe 50:4
אדני יהוה נתן לי לשון למודים לדעת לעות את יעף דבר יעיר בבקר בבקר יעיר לי אזן לשמע כלמודים׃
Michée 6:13
וגם אני החליתי הכותך השמם על חטאתך׃
Job 1:15-19
15
ותפל שבא ותקחם ואת הנערים הכו לפי חרב ואמלטה רק אני לבדי להגיד לך׃
16
עוד זה מדבר וזה בא ויאמר אש אלהים נפלה מן השמים ותבער בצאן ובנערים ותאכלם ואמלטה רק אני לבדי להגיד לך׃
17
עוד זה מדבר וזה בא ויאמר כשדים שמו שלשה ראשים ויפשטו על הגמלים ויקחום ואת הנערים הכו לפי חרב ואמלטה רק אני לבדי להגיד לך׃
18
עד זה מדבר וזה בא ויאמר בניך ובנותיך אכלים ושתים יין בבית אחיהם הבכור׃
19
והנה רוח גדולה באה מעבר המדבר ויגע בארבע פנות הבית ויפל על הנערים וימותו ואמלטה רק אני לבדי להגיד לך׃
Job 29:5-25
5
בעוד שדי עמדי סביבותי נערי׃
6
ברחץ הליכי בחמה וצור יצוק עמדי פלגי שמן׃
7
בצאתי שער עלי קרת ברחוב אכין מושבי׃
8
ראוני נערים ונחבאו וישישים קמו עמדו׃
9
שרים עצרו במלים וכף ישימו לפיהם׃
10
קול נגידים נחבאו ולשונם לחכם דבקה׃
11
כי אזן שמעה ותאשרני ועין ראתה ותעידני׃
12
כי אמלט עני משוע ויתום ולא עזר לו׃
13
ברכת אבד עלי תבא ולב אלמנה ארנן׃
14
צדק לבשתי וילבשני כמעיל וצניף משפטי׃
15
עינים הייתי לעור ורגלים לפסח אני׃
16
אב אנכי לאביונים ורב לא ידעתי אחקרהו׃
17
ואשברה מתלעות עול ומשניו אשליך טרף׃
18
ואמר עם קני אגוע וכחול ארבה ימים׃
19
שרשי פתוח אלי מים וטל ילין בקצירי׃
20
כבודי חדש עמדי וקשתי בידי תחליף׃
21
לי שמעו ויחלו וידמו למו עצתי׃
22
אחרי דברי לא ישנו ועלימו תטף מלתי׃
23
ויחלו כמטר לי ופיהם פערו למלקוש׃
24
אשחק אלהם לא יאמינו ואור פני לא יפילון׃
25
אבחר דרכם ואשב ראש ואשכון כמלך בגדוד כאשר אבלים ינחם׃