Job 6:2-5
2
לו שקול ישקל כעשי והיתי במאזנים ישאו יחד׃
3
כי עתה מחול ימים יכבד על כן דברי לעו׃
4
כי חצי שדי עמדי אשר חמתם שתה רוחי בעותי אלוה יערכוני׃
5
הינהק פרא עלי דשא אם יגעה שור על בלילו׃
Job 6:14-5
Matthieu 7:12
לכן כל אשר תחפצו כי יעשו לכם בני האדם עשו להם גם אתם כי זאת היא התורה והנביאים׃
Romains 12:15
שמחו עם השמחים ובכו עם הבכים׃
1 Corinthiens 12:26
ואם יכאב אבר אחד יכאבו אתו כל האברים ואם יכבד אבד אחד ישמחו אתו כל האברים׃
Job 11:2
הרב דברים לא יענה ואם איש שפתים יצדק׃
Job 35:16
ואיוב הבל יפצה פיהו בבלי דעת מלין יכבר׃
Proverbes 10:19
ברב דברים לא יחדל פשע וחשך שפתיו משכיל׃
Ecclesiaste 10:14
והסכל ירבה דברים לא ידע האדם מה שיהיה ואשר יהיה מאחריו מי יגיד לו׃
2 Rois 19:21
זה הדבר אשר דבר יהוה עליו בזה לך לעגה לך בתולת בת ציון אחריך ראש הניעה בת ירושלם׃
Psaumes 22:7
כל ראי ילעגו לי יפטירו בשפה יניעו ראש׃
Psaumes 44:14
תשימנו משל בגוים מנוד ראש בל אמים׃
Psaumes 109:25
ואני הייתי חרפה להם יראוני יניעון ראשם׃
Jérémie 18:16
לשום ארצם לשמה שרוקת עולם כל עובר עליה ישם ויניד בראשו׃
Lamentations 2:15
ספקו עליך כפים כל עברי דרך שרקו וינעו ראשם על בת ירושלם הזאת העיר שיאמרו כלילת יפי משוש לכל הארץ׃
Matthieu 27:39
והעברים גדפו אותו ויניעו את ראשם׃
Matthieu 27:40
ויאמרו אתה ההרס את ההיכל ובנהו בשלשת ימים הושע לנפשך ואם בן האלהים אתה רדה מן הצלב׃