Job 6:26
הלהוכח מלים תחשבו ולרוח אמרי נאש׃
Job 8:2
עד אן תמלל אלה ורוח כביר אמרי פיך׃
Job 15:2
החכם יענה דעת רוח וימלא קדים בטנו׃
Job 20:3
מוסר כלמתי אשמע ורוח מבינתי יענני׃
Job 32:3-6
3
ובשלשת רעיו חרה אפו על אשר לא מצאו מענה וירשיעו את איוב׃
4
ואליהו חכה את איוב בדברים כי זקנים המה ממנו לימים׃
5
וירא אליהוא כי אין מענה בפי שלשת האנשים ויחר אפו׃
6
ויען אליהוא בן ברכאל הבוזי ויאמר צעיר אני לימים ואתם ישישים על כן זחלתי ואירא מחות דעי אתכם׃
Matthieu 22:46
ולא יכל איש לענות אתו דבר ולא ערב עוד איש את לבו מן היום ההוא לשאל אותו׃
Tite 1:11
אשר סכור יסכר פיהם ההפכים בתים כלם בהורותם דברים לא כנים עקב בצע׃
Tite 2:8
ובדבר בריא ומום אין בו למען יבוש המתקומם ולא ימצא לדבר עליכם רע׃