Job 9:34
יסר מעלי שבטו ואמתו אל תבעתני׃
Job 9:35
אדברה ולא איראנו כי לא כן אנכי עמדי׃
Job 13:3
אולם אני אל שדי אדבר והוכח אל אל אחפץ׃
Job 13:22
וקרא ואנכי אענה או אדבר והשיבני׃
Job 23:3-7
3
מי יתן ידעתי ואמצאהו אבוא עד תכונתו׃
4
אערכה לפניו משפט ופי אמלא תוכחות׃
5
אדעה מלים יענני ואבינה מה יאמר לי׃
6
הברב כח יריב עמדי לא אך הוא ישם בי׃
7
שם ישר נוכח עמו ואפלטה לנצח משפטי׃
Job 31:35
מי יתן לי שמע לי הן תוי שדי יענני וספר כתב איש ריבי׃
Job 40:1-5
1
ויען יהוה את איוב ויאמר׃
2
הרב עם שדי יסור מוכיח אלוה יעננה׃
3
ויען איוב את יהוה ויאמר׃
4
הן קלתי מה אשיבך ידי שמתי למו פי׃
5
אחת דברתי ולא אענה ושתים ולא אוסיף׃
Ecclesiaste 6:10
מה שהיה כבר נקרא שמו ונודע אשר הוא אדם ולא יוכל לדין עם שהתקיף ממנו׃
Esaïe 45:9
הוי רב את יצרו חרש את חרשי אדמה היאמר חמר ליצרו מה תעשה ופעלך אין ידים לו׃
Romains 9:20
אמנם בן אדם מי אתה אשר תריב את האלהים היאמר יצר ליצרו למה ככה עשיתני׃