Job 16:4
גם אנכי ככם אדברה לו יש נפשכם תחת נפשי אחבירה עליכם במלים ואניעה עליכם במו ראשי׃
Job 12:4
שחק לרעהו אהיה קרא לאלוה ויענהו שחוק צדיק תמים׃
Job 12:5
לפיד בוז לעשתות שאנן נכון למועדי רגל׃
Job 17:2
אם לא התלים עמדי ובהמרותם תלן עיני׃
Psaumes 109:4
תחת אהבתי ישטנוני ואני תפלה׃
Psaumes 142:2
אשפך לפניו שיחי צרתי לפניו אגיד׃
Osée 12:4
וישר אל מלאך ויכל בכה ויתחנן לו בית אל ימצאנו ושם ידבר עמנו׃
Osée 12:5
ויהוה אלהי הצבאות יהוה זכרו׃
Luc 6:11
והמה נמלאו חמה ויוסדו יחד מה לעשות לישוע׃
Luc 6:12
ויהי בימים ההם ויצא ההרה להתפלל ויעמד כל הלילה בתפלה לאלהים׃
Hébreux 5:7
אשר בימי היותו בבשר הקריב תפלות ותחנונים בצעקה גדולה ובדעות לפני מי שיכול להושיעו ממות ויעתר לו מפני יראתו׃