1 Samuel 12:5
ויאמר אליהם עד יהוה בכם ועד משיחו היום הזה כי לא מצאתם בידי מאומה ויאמר עד׃
Romains 1:9
כי האלהים אשר אני עבד אתו ברוחי בבשורת בנו לעד לי כי תמיד אני מזכיר אתכם׃
Romains 9:1
אמת אני מדבר במשיח ולא אשקף ודעתי מעידה לי ברוח הקדש׃
2 Corinthiens 1:23
ואני את אלהים אקרא להיות עד לנפשי כי בעבור היותי חס עליכם לא באתי עוד לקורנתוס׃
2 Corinthiens 11:31
האלהים אבי ישוע המשיח אדנינו המברך לעולמי עולמים הוא ידע כי לא אשקר׃
1 Thessaloniciens 2:10
עדים אתם ועד האלהים כי בקדש ובצדק ובתמים היינו עמכם המאמינים׃
Job 25:2
המשל ופחד עמו עשה שלום במרומיו׃
Psaumes 113:5
מי כיהוה אלהינו המגביהי לשבת׃