Psaumes 6:6
יגעתי באנחתי אשחה בכל לילה מטתי בדמעתי ערשי אמסה׃
Psaumes 6:7
עששה מכעס עיני עתקה בכל צוררי׃
Psaumes 31:9
חנני יהוה כי צר לי עששה בכעס עיני נפשי ובטני׃
Psaumes 32:3
כי החרשתי בלו עצמי בשאגתי כל היום׃
Psaumes 69:3
יגעתי בקראי נחר גרוני כלו עיני מיחל לאלהי׃
Psaumes 102:3-5
3
כי כלו בעשן ימי ועצמותי כמו קד נחרו׃
4
הוכה כעשב ויבש לבי כי שכחתי מאכל לחמי׃
5
מקול אנחתי דבקה עצמי לבשרי׃
Psaumes 102:9-5
Esaïe 52:14
כאשר שממו עליך רבים כן משחת מאיש מראהו ותארו מבני אדם׃
Lamentations 1:16
על אלה אני בוכיה עיני עיני ירדה מים כי רחק ממני מנחם משיב נפשי היו בני שוממים כי גבר אויב׃
Job 17:7
ותכה מכעש עיני ויצרי כצל כלם׃
Psaumes 116:3
אפפוני חבלי מות ומצרי שאול מצאוני צרה ויגון אמצא׃
Jonas 2:1-10
1
ויתפלל יונה אל יהוה אלהיו ממעי הדגה׃
2
ויאמר קראתי מצרה לי אל יהוה ויענני מבטן שאול שועתי שמעת קולי׃
3
ותשליכני מצולה בלבב ימים ונהר יסבבני כל משבריך וגליך עלי עברו׃
4
ואני אמרתי נגרשתי מנגד עיניך אך אוסיף להביט אל היכל קדשך׃
5
אפפוני מים עד נפש תהום יסבבני סוף חבוש לראשי׃
6
לקצבי הרים ירדתי הארץ ברחיה בעדי לעולם ותעל משחת חיי יהוה אלהי׃
7
בהתעטף עלי נפשי את יהוה זכרתי ותבוא אליך תפלתי אל היכל קדשך׃
8
משמרים הבלי שוא חסדם יעזבו׃
9
ואני בקול תודה אזבחה לך אשר נדרתי אשלמה ישועתה ליהוה׃
10
ויאמר יהוה לדג ויקא את יונה אל היבשה׃
Marc 14:34
ויאמר אליהם נפשי מרה לי עד מות עמדו פה ושקדו׃