Job 1:2
ויולדו לו שבעה בנים ושלוש בנות׃
Job 1:3
ויהי מקנהו שבעת אלפי צאן ושלשת אלפי גמלים וחמש מאות צמד בקר וחמש מאות אתונות ועבדה רבה מאד ויהי האיש ההוא גדול מכל בני קדם׃
Job 3:26
לא שלותי ולא שקטתי ולא נחתי ויבא רגז׃
Job 29:3
בהלו נרו עלי ראשי לאורו אלך חשך׃
Job 29:18
ואמר עם קני אגוע וכחול ארבה ימים׃
Job 29:19
שרשי פתוח אלי מים וטל ילין בקצירי׃
Job 4:10
שאגת אריה וקול שחל ושני כפירים נתעו׃
Psaumes 44:19
כי דכיתנו במקום תנים ותכס עלינו בצלמות׃
Lamentations 3:4
בלה בשרי ועורי שבר עצמותי׃
Matthieu 21:44
והנפל על האבן ההיא ישבר ואשר תפל עליו תשחקהו׃
Job 15:26
ירוץ אליו בצואר בעבי גבי מגניו׃
Romains 16:4
ואשר מסרו את צוארם בעד נפשי ולא אני לבדי אודה להם כי גם כל קהלות הגוים וגם לשלום הקהלה בביתם׃
Lamentations 3:11
דרכי סורר ויפשחני שמני שמם׃
Ezechiel 29:7
בתפשם בך בכפך תרוץ ובקעת להם כל כתף ובהשענם עליך תשבר והעמדת להם כל מתנים׃
Job 7:12
הים אני אם תנין כי תשים עלי משמר׃
Job 7:20
חטאתי מה אפעל לך נצר האדם למה שמתני למפגע לך ואהיה עלי למשא׃
Lamentations 3:12
דרך קשתו ויציבני כמטרא לחץ׃