Job 22:16
אשר קמטו ולא עת נהר יוצק יסודם׃
Psaumes 55:23
ואתה אלהים תורדם לבאר שחת אנשי דמים ומרמה לא יחצו ימיהם ואני אבטח בך׃
Ecclesiaste 7:17
אל תרשע הרבה ואל תהי סכל למה תמות בלא עתך׃
Job 8:16-19
16
רטב הוא לפני שמש ועל גנתו ינקתו תצא׃
17
על גל שרשיו יסבכו בית אבנים יחזה׃
18
אם יבלענו ממקומו וכחש בו לא ראיתיך׃
19
הן הוא משוש דרכו ומעפר אחר יצמחו׃
Job 14:7-9
7
כי יש לעץ תקוה אם יכרת ועוד יחליף וינקתו לא תחדל׃
8
אם יזקין בארץ שרשו ובעפר ימות גזעו׃
9
מריח מים יפרח ועשה קציר כמו נטע׃
Job 18:16
מתחת שרשיו יבשו וממעל ימל קצירו׃
Job 18:17
זכרו אבד מני ארץ ולא שם לו על פני חוץ׃
Psaumes 52:5-8
5
גם אל יתצך לנצח יחתך ויסחך מאהל ושרשך מארץ חיים סלה׃
6
ויראו צדיקים וייראו ועליו ישחקו׃
7
הנה הגבר לא ישים אלהים מעוזו ויבטח ברב עשרו יעז בהותו׃
8
ואני כזית רענן בבית אלהים בטחתי בחסד אלהים עולם ועד׃
Esaïe 27:11
ביבש קצירה תשברנה נשים באות מאירות אותה כי לא עם בינות הוא על כן לא ירחמנו עשהו ויצרו לא יחננו׃
Ezechiel 17:8-10
8
אל שדה טוב אל מים רבים היא שתולה לעשות ענף ולשאת פרי להיות לגפן אדרת׃
9
אמר כה אמר אדני יהוה תצלח הלוא את שרשיה ינתק ואת פריה יקוסס ויבש כל טרפי צמחה תיבש ולא בזרע גדולה ובעם רב למשאות אותה משרשיה׃
10
והנה שתולה התצלח הלוא כגעת בה רוח הקדים תיבש יבש על ערגת צמחה תיבש׃
Osée 9:16
הכה אפרים שרשם יבש פרי בלי יעשון גם כי ילדון והמתי מחמדי בטנם׃
Osée 14:5-7
5
אהיה כטל לישראל יפרח כשושנה ויך שרשיו כלבנון׃
6
ילכו ינקותיו ויהי כזית הודו וריח לו כלבנון׃
7
ישבו ישבי בצלו יחיו דגן ויפרחו כגפן זכרו כיין לבנון׃
Jean 15:6
איש אשר לא יעמד בי השלך כשריג החוצה וייבש וילקטום וישליכום אל תוך האש והיה לבער׃