Job 13:4
ואולם אתם טפלי שקר רפאי אלל כלכם׃
Job 13:5
מי יתן החרש תחרישון ותהי לכם לחכמה׃
Job 16:2
שמעתי כאלה רבות מנחמי עמל כלכם׃
Job 16:3
הקץ לדברי רוח או מה ימריצך כי תענה׃
Job 26:1-3
1
ויען איוב ויאמר׃
2
מה עזרת ללא כח הושעת זרוע לא עז׃
3
מה יעצת ללא חכמה ותושיה לרב הודעת׃
Malachie 3:13-15
13
חזקו עלי דבריכם אמר יהוה ואמרתם מה נדברנו עליך׃
14
אמרתם שוא עבד אלהים ומה בצע כי שמרנו משמרתו וכי הלכנו קדרנית מפני יהוה צבאות׃
15
ועתה אנחנו מאשרים זדים גם נבנו עשי רשעה גם בחנו אלהים וימלטו׃
Matthieu 12:36
ואני אמר לכם כל מלה בטלה אשר ידברו בני האדם יתנו עליה חשבון ביום הדין׃
Matthieu 12:37
כי מדבריך תצדק ומדבריך תחיב׃
Colossiens 4:6
דבריכם יהיו נעימים בכל עת וממלחים במלח למען תדעו להשיב דבר לכל אדם׃
1 Timothée 6:4
נפשו עפלה ולא ידע מאומה כי אם חלה הוא בשאלות ומחלקות מלים המביאים לידי קנאה ומריבה וגדופים וחשד רע׃
1 Timothée 6:5
וכוחי הבל של אנשים נשחתי דעת ומחסרי אמת השמים את החסידות לדבר בצע סור מאנשים כאלה׃