2 Chroniques 28:22
ובעת הצר לו ויוסף למעול ביהוה הוא המלך אחז׃
2 Chroniques 32:13-17
13
הלא תדעו מה עשיתי אני ואבותי לכל עמי הארצות היכול יכלו אלהי גוי הארצות להציל את ארצם מידי׃
14
מי בכל אלהי הגוים האלה אשר החרימו אבותי אשר יכול להציל את עמו מידי כי יוכל אלהיכם להציל אתכם מידי׃
15
ועתה אל ישיא אתכם חזקיהו ואל יסית אתכם כזאת ואל תאמינו לו כי לא יוכל כל אלוה כל גוי וממלכה להציל עמו מידי ומיד אבותי אף כי אלהיכם לא יצילו אתכם מידי׃
16
ועוד דברו עבדיו על יהוה האלהים ועל יחזקיהו עבדו׃
17
וספרים כתב לחרף ליהוה אלהי ישראל ולאמר עליו לאמר כאלהי גוי הארצות אשר לא הצילו עמם מידי כן לא יציל אלהי יחזקיהו עמו מידי׃
Job 16:12
שלו הייתי ויפרפרני ואחז בערפי ויפצפצני ויקימני לו למטרה׃
Génèse 49:8
יהודה אתה יודוך אחיך ידך בערף איביך ישתחוו לך בני אביך׃
Psaumes 18:40
ואיבי נתתה לי ערף ומשנאי אצמיתם׃