Job 11:2
הרב דברים לא יענה ואם איש שפתים יצדק׃
Job 11:3
בדיך מתים יחרישו ותלעג ואין מכלם׃
Job 13:2
כדעתכם ידעתי גם אני לא נפל אנכי מכם׃
Jacques 3:13
מי בכם חכם ונבון יראה בדרכו הטובה את מעשיו בענות החכמה׃
Job 6:26
הלהוכח מלים תחשבו ולרוח אמרי נאש׃
Job 8:2
עד אן תמלל אלה ורוח כביר אמרי פיך׃
Osée 12:1
אפרים רעה רוח ורדף קדים כל היום כזב ושד ירבה וברית עם אשור יכרתו ושמן למצרים יובל׃