Job 4:19
אף שכני בתי חמר אשר בעפר יסודם ידכאום לפני עש׃
Job 42:6
על כן אמאס ונחמתי על עפר ואפר׃
Psaumes 14:1-3
1
למנצח לדוד אמר נבל בלבו אין אלהים השחיתו התעיבו עלילה אין עשה טוב׃
2
יהוה משמים השקיף על בני אדם לראות היש משכיל דרש את אלהים׃
3
הכל סר יחדו נאלחו אין עשה טוב אין גם אחד׃
Psaumes 53:3
כלו סג יחדו נאלחו אין עשה טוב אין גם אחד׃
Romains 1:28-30
28
וכאשר מאסו להשיג האלהים בדעת נתנם האלהים בידי דעה נמאסה לעשות את אשר לא יתכן׃
29
וירב בקרבם כל חמס זנות ורשע בצע ואון וימלאו קנאה ורצח ומריבה ומרמה ותהפכות׃
30
הלכי רכיל ומלשינים שנאי אלהים וגאים וזדים והוללים וחשבי און ואינם שמעים בקול אבותם׃
Romains 3:9-19
9
ועתה מה הוא היש לנו מעלה יתרה לא במאומה כבר הוכחנו כי גם היהודים גם היונים כלם הם תחת החטא׃
10
ככתוב אין צדיק אין גם אחד׃
11
אין משכיל אין דרש את אלהים׃
12
הכל סר יחדו נאלחו אין עשה טוב אין גם אחד׃
13
קבר פתוח גרונם לשונם יחליקון חמת עכשוב תחת שפתימו׃
14
אשר אלה פיהם מלא ומררות׃
15
רגליהם ימהרו לשפך דם׃
16
שד ושבר במסלותם׃
17
ודרך שלום לא ידעו׃
18
אין פחד אלהים לנגד עיניהם׃
19
ואנחנו ידענו כי כל מה שאמרה התורה מדברת אל אלה אשר תחת התורה למען יסכר כל פה והיה כל העולם מחיב לפני אלהים׃
Tite 3:3
כי גם אנחנו היינו מלפנים חסרי דעת וסוררים ותועים ועבדים לתאות ולתשוקות שנות ומתהלכים ברשעה וקנאה ושנואים ושנאים איש את אחיו׃
Job 20:12
אם תמתיק בפיו רעה יכחידנה תחת לשונו׃
Job 34:7
מי גבר כאיוב ישתה לעג כמים׃
Proverbes 19:28
עד בליעל יליץ משפט ופי רשעים יבלע און׃