Job 13:2-5
2
כדעתכם ידעתי גם אני לא נפל אנכי מכם׃
3
אולם אני אל שדי אדבר והוכח אל אל אחפץ׃
4
ואולם אתם טפלי שקר רפאי אלל כלכם׃
5
מי יתן החרש תחרישון ותהי לכם לחכמה׃
Proverbes 26:4
אל תען כסיל כאולתו פן תשוה לו גם אתה׃
2 Corinthiens 11:5
אולם אחשב אשר אינני נפל במאומה מהשליחים הגדולים כל כך׃
2 Corinthiens 11:21-23
21
לחרפתנו אנכי אמר זאת כאלו היינו רפים אבל בכל אשר ירהב איש להתהלל בסכלות אמר זאת ארהב גם אנכי׃
22
עברים הם כן גם אנכי ישראלים הם כן גם אנכי זרע אברהם הם כן גם אנכי׃
23
משרתי המשיח הם כמתהולל אמר אנכי יותר מהם יותר ביגיעות יותר למאד במכות יותר במוסרות ורב פעמים במצוקות מות׃
Job 6:6
היאכל תפל מבלי מלח אם יש טעם בריר חלמות׃
Job 6:7
מאנה לנגוע נפשי המה כדוי לחמי׃
Job 26:2
מה עזרת ללא כח הושעת זרוע לא עז׃
Job 26:3
מה יעצת ללא חכמה ותושיה לרב הודעת׃