Exode 1:7
ובני ישראל פרו וישרצו וירבו ויעצמו במאד מאד ותמלא הארץ אתם׃
Exode 1:20
וייטב אלהים למילדת וירב העם ויעצמו מאד׃
Psaumes 107:38
ויברכם וירבו מאד ובהמתם לא ימעיט׃
Esaïe 9:3
הרבית הגוי לא הגדלת השמחה שמחו לפניך כשמחת בקציר כאשר יגילו בחלקם שלל׃
Esaïe 26:15
יספת לגוי יהוה יספת לגוי נכבדת רחקת כל קצוי ארץ׃
Esaïe 27:6
הבאים ישרש יעקב יציץ ופרח ישראל ומלאו פני תבל תנובה׃
Esaïe 51:2
הביטו אל אברהם אביכם ואל שרה תחוללכם כי אחד קראתיו ואברכהו וארבהו׃
Esaïe 60:22
הקטן יהיה לאלף והצעיר לגוי עצום אני יהוה בעתה אחישנה׃
Jérémie 30:19
ויצא מהם תודה וקול משחקים והרבתים ולא ימעטו והכבדתים ולא יצערו׃
Jérémie 33:22
אשר לא יספר צבא השמים ולא ימד חול הים כן ארבה את זרע דוד עבדי ואת הלוים משרתי אתי׃
Zacharie 10:8
אשרקה להם ואקבצם כי פדיתים ורבו כמו רבו׃