Nombres 16:22
ויפלו על פניהם ויאמרו אל אלהי הרוחת לכל בשר האיש אחד יחטא ועל כל העדה תקצף׃
Daniel 5:23
ועל מרא שמיא התרוממת ולמאניא די ביתה היתיו קדמיך ואנתה ורברבניך שגלתך ולחנתך חמרא שתין בהון ולאלהי כספא ודהבא נחשא פרזלא אעא ואבנא די לא חזין ולא שמעין ולא ידעין שבחת ולאלהא די נשמתך בידה וכל ארחתך לה לא הדרת׃
Actes 17:25
גם לא ישרתוהו ידי בני אדם כאלו יצטרך לדבר כי הוא הנתן לכל חיים ונשמה וכל דבר׃
Actes 17:28
כי בו אנחנו חיים ומתנועעים וקימים כאשר גם מקצת משורריכם אמרו אף ילידיו אנחנו׃
Job 27:3
כי כל עוד נשמתי בי ורוח אלוה באפי׃
Job 34:14
אם ישים אליו לבו רוחו ונשמתו אליו יאסף׃
Job 34:15
יגוע כל בשר יחד ואדם על עפר ישוב׃
Génèse 2:7
וייצר יהוה אלהים את האדם עפר מן האדמה ויפח באפיו נשמת חיים ויהי האדם לנפש חיה׃
Génèse 6:17
ואני הנני מביא את המבול מים על הארץ לשחת כל בשר אשר בו רוח חיים מתחת השמים כל אשר בארץ יגוע׃
Psaumes 104:29
תסתיר פניך יבהלון תסף רוחם יגועון ואל עפרם ישובון׃
Psaumes 146:3
אל תבטחו בנדיבים בבן אדם שאין לו תשועה׃
Psaumes 146:4
תצא רוחו ישב לאדמתו ביום ההוא אבדו עשתנתיו׃
Jean 3:6
הנולד מן הבשר בשר הוא והנולד מן הרוח רוח הוא׃