Job 2:3
ויאמר יהוה אל השטן השמת לבך אל עבדי איוב כי אין כמהו בארץ איש תם וישר ירא אלהים וסר מרע ועדנו מחזיק בתמתו ותסיתני בו לבלעו חנם׃
Job 34:14
אם ישים אליו לבו רוחו ונשמתו אליו יאסף׃
Ezechiel 40:4
וידבר אלי האיש בן אדם ראה בעיניך ובאזניך שמע ושים לבך לכל אשר אני מראה אותך כי למען הראותכה הבאתה הנה הגד את כל אשר אתה ראה לבית ישראל׃
Nombres 12:7
לא כן עבדי משה בכל ביתי נאמן הוא׃
Nombres 12:8
פה אל פה אדבר בו ומראה ולא בחידת ותמנת יהוה יביט ומדוע לא יראתם לדבר בעבדי במשה׃
Psaumes 89:20
מצאתי דוד עבדי בשמן קדשי משחתיו׃
Esaïe 42:1
הן עבדי אתמך בו בחירי רצתה נפשי נתתי רוחי עליו משפט לגוים יוציא׃
Nombres 12:3
והאיש משה ענו מאד מכל האדם אשר על פני האדמה׃
1 Rois 4:30
ותרב חכמת שלמה מחכמת כל בני קדם ומכל חכמת מצרים׃
1 Rois 4:31
ויחכם מכל האדם מאיתן האזרחי והימן וכלכל ודרדע בני מחול ויהי שמו בכל הגוים סביב׃
2 Rois 23:25
וכמהו לא היה לפניו מלך אשר שב אל יהוה בכל לבבו ובכל נפשו ובכל מאדו ככל תורת משה ואחריו לא קם כמהו׃
Job 1:1
איש היה בארץ עוץ איוב שמו והיה האיש ההוא תם וישר וירא אלהים וסר מרע׃
Job 8:20
הן אל לא ימאס תם ולא יחזיק ביד מרעים׃
Job 9:22
אחת היא על כן אמרתי תם ורשע הוא מכלה׃
Job 9:23
אם שוט ימית פתאם למסת נקים ילעג׃
Psaumes 18:23
ואהי תמים עמו ואשתמר מעוני׃
Jean 1:47
וירא ישוע את נתנאל בא לקראתו ויאמר עליו הנה באמת בן ישראל אשר אין בו רמיה׃
Job 12:4
שחק לרעהו אהיה קרא לאלוה ויענהו שחוק צדיק תמים׃
Job 17:8
ישמו ישרים על זאת ונקי על חנף יתערר׃
Job 17:9
ויאחז צדיק דרכו וטהר ידים יסיף אמץ׃
Job 23:11
באשרו אחזה רגלי דרכו שמרתי ולא אט׃
Job 23:12
מצות שפתיו ולא אמיש מחקי צפנתי אמרי פיו׃
Psaumes 84:11
כי שמש ומגן יהוה אלהים חן וכבוד יתן יהוה לא ימנע טוב להלכים בתמים׃
Néhémie 5:15
והפחות הראשנים אשר לפני הכבידו על העם ויקחו מהם בלחם ויין אחר כסף שקלים ארבעים גם נעריהם שלטו על העם ואני לא עשיתי כן מפני יראת אלהים׃
Psaumes 36:1
למנצח לעבד יהוה לדוד נאם פשע לרשע בקרב לבי אין פחד אלהים לנגד עיניו׃
Proverbes 8:13
יראת יהוה שנאת רע גאה וגאון ודרך רע ופי תהפכות שנאתי׃
Luc 23:39
ואחד מאנשי הבליעל התלוים גדפו לאמר הלא אתה המשיח הושע את עצמך ואתנו׃
Luc 23:40
ויען האחר ויגער בו לאמר האינך ירא את האלהים בהיותך בעצם הענש הזה׃
Psaumes 34:14
סור מרע ועשה טוב בקש שלום ורדפהו׃
Psaumes 37:27
סור מרע ועשה טוב ושכן לעולם׃
Esaïe 1:16
רחצו הזכו הסירו רע מעלליכם מנגד עיני חדלו הרע׃