Génèse 3:19
בזעת אפיך תאכל לחם עד שובך אל האדמה כי ממנה לקחת כי עפר אתה ואל עפר תשוב׃
Psaumes 49:17
כי לא במותו יקח הכל לא ירד אחריו כבודו׃
Ecclesiaste 5:15
כאשר יצא מבטן אמו ערום ישוב ללכת כשבא ומאומה לא ישא בעמלו שילך בידו׃
Ecclesiaste 12:7
וישב העפר על הארץ כשהיה והרוח תשוב אל האלהים אשר נתנה׃
1 Timothée 6:7
כי לא הבאנו מאומה לעולם בידוע שגם לא נוכל להוציא ממנו מאומה׃
Job 2:10
ויאמר אליה כדבר אחת הנבלות תדברי גם את הטוב נקבל מאת האלהים ואת הרע לא נקבל בכל זאת לא חטא איוב בשפתיו׃
Génèse 30:2
ויחר אף יעקב ברחל ויאמר התחת אלהים אנכי אשר מנע ממך פרי בטן׃
Ecclesiaste 5:19
גם כל האדם אשר נתן לו האלהים עשר ונכסים והשליטו לאכל ממנו ולשאת את חלקו ולשמח בעמלו זה מתת אלהים היא׃
Lamentations 3:38
מפי עליון לא תצא הרעות והטוב׃
Jacques 1:17
כל מתנה טובה וכל מנחה שלמה תרד ממעל מאת אבי האורות אשר חלוף וכל צל שנוי אין עמו׃
Génèse 45:5
ועתה אל תעצבו ואל יחר בעיניכם כי מכרתם אתי הנה כי למחיה שלחני אלהים לפניכם׃
2 Samuel 16:12
אולי יראה יהוה בעוני והשיב יהוה לי טובה תחת קללתו היום הזה׃
1 Rois 12:15
ולא שמע המלך אל העם כי היתה סבה מעם יהוה למען הקים את דברו אשר דבר יהוה ביד אחיה השילני אל ירבעם בן נבט׃
Psaumes 39:9
נאלמתי לא אפתח פי כי אתה עשית׃
Esaïe 42:24
מי נתן למשוסה יעקב וישראל לבזזים הלוא יהוה זו חטאנו לו ולא אבו בדרכיו הלוך ולא שמעו בתורתו׃
Esaïe 45:7
יוצר אור ובורא חשך עשה שלום ובורא רע אני יהוה עשה כל אלה׃
Amos 3:6
אם יתקע שופר בעיר ועם לא יחרדו אם תהיה רעה בעיר ויהוה לא עשה׃
Matthieu 20:15
הלא אוכל לעשות בשלי כרצוני האם תרע עינך על אשר טוב אנכי׃
Actes 4:28
לעשות את אשר ידך ועצתך מקדם גזרה להיות׃
Job 1:11
ואולם שלח נא ידך וגע בכל אשר לו אם לא על פניך יברכך׃
1 Samuel 3:18
ויגד לו שמואל את כל הדברים ולא כחד ממנו ויאמר יהוה הוא הטוב בעינו יעשה׃
2 Rois 20:19
ויאמר חזקיהו אל ישעיהו טוב דבר יהוה אשר דברת ויאמר הלוא אם שלום ואמת יהיה בימי׃
Psaumes 34:1
לדוד בשנותו את טעמו לפני אבימלך ויגרשהו וילך אברכה את יהוה בכל עת תמיד תהלתו בפי׃
Psaumes 89:38-52
38
ואתה זנחת ותמאס התעברת עם משיחך׃
39
נארתה ברית עבדך חללת לארץ נזרו׃
40
פרצת כל גדרתיו שמת מבצריו מחתה׃
41
שסהו כל עברי דרך היה חרפה לשכניו׃
42
הרימות ימין צריו השמחת כל אויביו׃
43
אף תשיב צור חרבו ולא הקימתו במלחמה׃
44
השבת מטהרו וכסאו לארץ מגרתה׃
45
הקצרת ימי עלומיו העטית עליו בושה סלה׃
46
עד מה יהוה תסתר לנצח תבער כמו אש חמתך׃
47
זכר אני מה חלד על מה שוא בראת כל בני אדם׃
48
מי גבר יחיה ולא יראה מות ימלט נפשו מיד שאול סלה׃
49
איה חסדיך הראשנים אדני נשבעת לדוד באמונתך׃
50
זכר אדני חרפת עבדיך שאתי בחיקי כל רבים עמים׃
51
אשר חרפו אויביך יהוה אשר חרפו עקבות משיחך׃
52
ברוך יהוה לעולם אמן ואמן׃
Esaïe 24:15
על כן בארים כבדו יהוה באיי הים שם יהוה אלהי ישראל׃
Ephésiens 5:20
והודו בכל עת על הכל לאלהים אבינו בשם אדנינו ישוע המשיח׃
1 Thessaloniciens 5:18
הודו על הכל כי זה רצון האלהים אליכם במשיח ישוע׃