Job 13:13
החרישו ממני ואדברה אני ויעבר עלי מה׃
Ester 5:11
ויספר להם המן את כבוד עשרו ורב בניו ואת כל אשר גדלו המלך ואת אשר נשאו על השרים ועבדי המלך׃
Psaumes 107:38
ויברכם וירבו מאד ובהמתם לא ימעיט׃
Psaumes 127:3-5
3
הנה נחלת יהוה בנים שכר פרי הבטן׃
4
כחצים ביד גבור כן בני הנעורים׃
5
אשרי הגבר אשר מלא את אשפתו מהם לא יבשו כי ידברו את אויבים בשער׃
Psaumes 128:3
אשתך כגפן פריה בירכתי ביתך בניך כשתלי זיתים סביב לשלחנך׃