1 Samuel 4:17
ויען המבשר ויאמר נס ישראל לפני פלשתים וגם מגפה גדולה היתה בעם וגם שני בניך מתו חפני ופינחס וארון האלהים נלקחה׃
2 Samuel 15:13
ויבא המגיד אל דוד לאמר היה לב איש ישראל אחרי אבשלום׃
Jérémie 51:31
רץ לקראת רץ ירוץ ומגיד לקראת מגיד להגיד למלך בבל כי נלכדה עירו מקצה׃