Génèse 15:1
אחר הדברים האלה היה דבר יהוה אל אברם במחזה לאמר אל תירא אברם אנכי מגן לך שכרך הרבה מאד׃
Deutéronome 33:27
מענה אלהי קדם ומתחת זרעת עולם ויגרש מפניך אויב ויאמר השמד׃
1 Samuel 25:16
חומה היו עלינו גם לילה גם יומם כל ימי היותנו עמם רעים הצאן׃
Psaumes 5:12
כי אתה תברך צדיק יהוה כצנה רצון תעטרנו׃
Psaumes 34:7
חנה מלאך יהוה סביב ליראיו ויחלצם׃
Psaumes 80:12
למה פרצת גדריה וארוה כל עברי דרך׃
Esaïe 5:2
ויעזקהו ויסקלהו ויטעהו שרק ויבן מגדל בתוכו וגם יקב חצב בו ויקו לעשות ענבים ויעש באשים׃
Esaïe 5:5
ועתה אודיעה נא אתכם את אשר אני עשה לכרמי הסר משוכתו והיה לבער פרץ גדרו והיה למרמס׃
Zacharie 2:5
ואני אהיה לה נאם יהוה חומת אש סביב ולכבוד אהיה בתוכה׃
Zacharie 2:8
כי כה אמר יהוה צבאות אחר כבוד שלחני אל הגוים השללים אתכם כי הנגע בכם נגע בבבת עינו׃
1 Pierre 1:5
הנשמרים בעז אלהים על יד האמונה לתשועה העתידה להגלות בעת קץ׃
Génèse 39:5
ויהי מאז הפקיד אתו בביתו ועל כל אשר יש לו ויברך יהוה את בית המצרי בגלל יוסף ויהי ברכת יהוה בכל אשר יש לו בבית ובשדה׃
Deutéronome 28:2-6
2
ובאו עליך כל הברכות האלה והשיגך כי תשמע בקול יהוה אלהיך׃
3
ברוך אתה בעיר וברוך אתה בשדה׃
4
ברוך פרי בטנך ופרי אדמתך ופרי בהמתך שגר אלפיך ועשתרות צאנך׃
5
ברוך טנאך ומשארתך׃
6
ברוך אתה בבאך וברוך אתה בצאתך׃
Psaumes 71:21
תרב גדלתי ותסב תנחמני׃
Psaumes 128:1-4
1
שיר המעלות אשרי כל ירא יהוה ההלך בדרכיו׃
2
יגיע כפיך כי תאכל אשריך וטוב לך׃
3
אשתך כגפן פריה בירכתי ביתך בניך כשתלי זיתים סביב לשלחנך׃
4
הנה כי כן יברך גבר ירא יהוה׃
Job 42:12
ויהוה ברך את אחרית איוב מראשתו ויהי לו ארבעה עשר אלף צאן וששת אלפים גמלים ואלף צמד בקר ואלף אתונות׃
Génèse 26:12
ויזרע יצחק בארץ ההוא וימצא בשנה ההוא מאה שערים ויברכהו יהוה׃
Génèse 30:30
כי מעט אשר היה לך לפני ויפרץ לרב ויברך יהוה אתך לרגלי ועתה מתי אעשה גם אנכי לביתי׃
Génèse 49:25
מאל אביך ויעזרך ואת שדי ויברכך ברכת שמים מעל ברכת תהום רבצת תחת ברכת שדים ורחם׃
Deutéronome 7:13
ואהבך וברכך והרבך וברך פרי בטנך ופרי אדמתך דגנך ותירשך ויצהרך שגר אלפיך ועשתרת צאנך על האדמה אשר נשבע לאבתיך לתת לך׃
Deutéronome 33:11
ברך יהוה חילו ופעל ידיו תרצה מחץ מתנים קמיו ומשנאיו מן יקומון׃
Psaumes 90:17
ויהי נעם אדני אלהינו עלינו ומעשה ידינו כוננה עלינו ומעשה ידינו כוננהו׃
Psaumes 107:38
ויברכם וירבו מאד ובהמתם לא ימעיט׃
Proverbes 10:22
ברכת יהוה היא תעשיר ולא יוסף עצב עמה׃
Génèse 30:43
ויפרץ האיש מאד מאד ויהי לו צאן רבות ושפחות ועבדים וגמלים וחמרים׃